Verlaat de slechtigheden
 

 
Je weet het niet meer. Wat een puinhoop kan je leven zijn. Door wat iemand anders je aangedaan heeft. Omdat je er zelf een puinhoop van gemaakt hebt.  Dingen je overkomen zijn. Of allebei. Ziekte, dood, verlies. Leven kan zo ontzettend moeilijk zijn. Dat alleen de dood een oplossing lijkt. 

Dat buitenstaanders alleen maar kunnen zwijgen. Je vermijden omdat de pijn gevoeld, maar niet gepeild kan worden.
Of met de vinger naar je wijzen, je beklagen, met je spotten, je uitlachen, meehuilen, je minachten, op je neer kijken.... Of je bewonderen. je kronen als een koning maar niet beseffen welk gapend gat er in je leven zit waar je dreigt in te zakken.

Pijn heeft duizend gezichten

Er is een echte oplossing.
Om
echt te leven en niet bang te zijn om te sterven;

Ga naar God.

Wend u naar mij toe en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer.
(dit kun je lezen in Jesaja 45:22)

Waarom?

Lees wat God zelf in de Bijbel tegen mensen zegt:

Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke (=zieke) zal Ik sterken; maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel.
(dit kun je lezen in Ezechiël 34:16)


 

 

God weet niet van mijn problemen af


Dat is iets wat je jezelf wijs maakt!

Wat zegt de Bijbel:

Gij (= God) ziet het immers, want Hij aanschouwd de moeite en het verdriet omdat men het in Uw hand geve.
(dit kun je lezen in Psalmen 10:14-15)

 

 

 

 
God bestaat niet

Je zou het misschien wel willen dat dit waar is. Maar dat is een dwaze gedachte. Als je logisch nadenkt moet God wel bestaan. Wat zou anders het begin van alles zijn wat je op aarde ziet?
Een oerknal? Ja!? Hoe zou een knal en jarenlange evolutie iets kunnen voortbrengen wat zo ingewikkeld in elkaar zit als een mens. Kijk om je heen, dat alles kan toch niet toevallig vanzelf ontstaan zijn?

Wat zegt de Bijbel:
De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet.  God heeft van den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht.  Een ieder van hen is teruggekeerd, te zamen zijn zij stinkende geworden, er is niemand, die goed doet, ook niet een. (dit kun je lezen in Psalmen 52 vers 2-4)

Gij ziet het immers, want Hij aanschouwd de moeite en het verdriet omdat men het in uw hand geve.
(dit kun je lezen in Psalmen 10:14-15

 

God kijkt niet naar mensen zoals ik
(ik ben zo …, wordt…, heb teveel…
)

God zoekt mensen op die vijand van hem zijn. Dat sluit niemand buiten. Hiervan kun je genoeg voorbeelden vinden in de Bijbel

Rachab was een hoer. Maar haar leven veranderde totaal toen God in haar leven kwam. (dit kun je lezen in Jozua 2 en Jozua 6)

Een moordenaar die al aan het kruis hing, vroeg aan de Heere Jezus of Hij aan hem wilde denken. Jezus dacht niet alleen aan hem, maar gaf hem het eeuwig (altijd (!) durend) geluk. (dit kun je lezen in Lukas 23 vers 39-43)

Job, was een een hele rijke man en had 10 kinderen. Dit verloor hij allemaal op een dag. Toen werd ook zijn gezondheid nog aangetast. Hij werd melaats (te vergelijken met Lepra, je lichaamsdelen rotten weg en je mag niet meer bij andere mensen in de buurt komen). Hij kwam op een hoop vuilnis terecht kwam en zijn vrouw adviseerde hem om zelfmoord te plegen. Maar Job een groot geloof in God. God hielp hem, gaf hem alles terug wat hij had, ja zelfs dubbel zoveel.
(dit kun je lezen in Job 1 en Job 42 vanaf vers 10)

Manasse, een koning en iemand die gruwelijke dingen deed, vernederde zich in de gevangenis voor God en kreeg vergeving. Hij kwam uit de gevangenis en beterde zijn leven. Hij is nu in de hemel, waar hij nooit iets verkeerds meer kan doen.
(dit kun je lezen in 2 Kronieken hoofdstuk 33)

 

Geldt dat dus ook voor mij?

Ja.

De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. (dit kun je lezen 2 Petrus 3 vers 9)

Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. (dit kun je lezen in Psalmen 130 vers 4)


Op duizend andere plaatsen staan teksten in de Bijbel die je vertellen dat je bij God moet zijn, dat Hij je alleen het altijd durende gelukkige leven kan geven (de eeuwige zaligheid).  Niet alleen tijdens het leven, maar vooral helemaal volmaakt na je dood.

Bid* en lees in de Bijbel, want in de Bijbel staan Woorden van God Zelf. Daar kan geen woord van een mens tegenop…

 

*Bidden:  Spreken tot God en niets voor Hem achterhouden. Dat is ook niet nodig, want Hij weet toch alles al wat je denkt en wat je gedaan hebt.

 

 

Bijbel op internet

http://statenvertaling.nl/tekst.php  hier staat extra uitleg bij moeilijke woorden
http://bijbel.hispage.nl/ hier zie je verschillende vertalingen naast elkaar